Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

7. De procedure: van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

In plaats van de procedure in tekstvorm te beschrijven, stellen we ze u visueel voor in een schema, zie 7.5. Het schema beschrijft de procedure van aanvraag tot toekenning of weigering van de vergunning.

7.1 De aanvraag

U hoeft de vergunning niet noodzakelijk zelf aan te vragen. U mag dit overlaten aan een architect. In de praktijk dient de architect veelal de aanvraag in, zeker in de gevallen waar zijn optreden sowieso is vereist. De Dienst Administratie, stedenbouwkundige vergunningen, (Administratief Centrum, tweede verdieping) en de technische dienst van elk district kunnen u zeggen welke stukken (en in hoeveel exemplaren per stuk) het bouwaanvraagdossier moet bevatten. Dit is afhankelijk van de aard en de omvang van de geplande activiteiten. Het dossier bevat onder meer het geijkte aanvraagformulier, een attest dat de architect is ingeschreven bij de Orde van Architecten, de eigenlijke plannen (o.a. het situeringsplan en het bouwplan) en foto's van het terrein of van het gebouw en van de aanpalende percelen, ...

U moet uw aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar u de werken zult uitvoeren. U stuurt de aanvraag aangetekend of u dient ze persoonlijk in bij de Dienst Administratie, stedenbouwkundige vergunningen, (Administratief Centrum, lokaal 215, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent) of in het betrokken district.

7.2. Het ontvangstbewijs

De dag waarop u het ontvangstbewijs van uw aanvraag ontvangt, is het startpunt voor de termijnen waarbinnen de procedure moet zijn afgehandeld. Als u het dossier persoonlijk afgeeft en de aanvraag is volledig, dan krijgt u meteen een ontvangstbewijs. 
Als u het dossier aangetekend verstuurt, wordt binnen 5 dagen na ontvangst van het dossier een ontvangstbewijs opgesteld.
In het bewijs vermeldt de Stad of een advies van de gemachtigde ambtenaar of een openbaar onderzoek vereist is, aan wie advies wordt gevraagd en de termijn waarbinnen ze haar beslissing aan u moet overmaken.
Als het dossier echter onvolledig is, wordt u hiervan binnen dezelfde termijn op de hoogte gesteld, met aanduiding van de stukken die ontbreken. Meestal volstaat het dan om het dossier aan te vullen met de ontbrekende stukken.
Let op: als uw dossier later bij de gemachtigde ambtenaar onvolledig wordt bevonden, wordt het ontvangstbewijs van de Stad alsnog als ongeschreven beschouwd, en moet u de procedure opnieuw beginnen.

7.3 Het openbaar onderzoek


Een openbaar onderzoek is niet altijd nodig. Het is bijvoorbeeld wel nodig wanneer de geplande werkzaamheden afwijken van de voorschriften van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of Bijzonder Plan van Aanleg (bijvoorbeeld hoger of dieper bouwen dan is bepaald).
De bedoeling van zo'n openbaar onderzoek is de omwonenden de kans te geven om hun eventuele bezwaren te uiten tegen de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning. Het college van burgemeester en schepenen gaat dan na of daarmee rekening kan worden gehouden.
Bij een openbaar onderzoek moet er op het bewuste goed een bekendmaking met een wettelijk vastgelegde tekst komen. U moet het bericht uithangen vanaf de dag na deze waarop u het ontvangstbewijs van uw aanvraag in handen krijgt tot de dag waarop de definitieve beslissing is geveld. Dit doet u op een plaats waar het goed paalt aan een of meerdere openbare wegen of aan de dichtstbijzijnde openbare weg. U moet het bericht aanplakken op een schutting, een muur, of een aan een paal bevestigd bord. Om de tekst goed leesbaar te maken, brengt u de bekendmaking aan op ooghoogte, de tekst gericht naar de openbare weg.
Het stadsbestuur heeft een gelijkaardige verplichting tot bekendmaking. Gedurende dertig dagen vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek, hangt het stadsbestuur op de gewone aanplakplaatsen en in ieder geval aan het stadhuis een bekendmaking uit.
Als de aanvraag betrekking heeft op een goed met een kadastraal nummer dan brengt de Stad ook de eigenaars van alle aanpalende percelen met een aangetekende brief of via een individueel bericht met een ontvangstbewijs op de hoogte van de aanvraag. De aanvrager moet de kosten van de aangetekende zendingen betalen.
De organisatie van een openbaar onderzoek verlengt doorgaans de termijn waarbinnen de beslissing over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet vallen.

7.4 De adviezen

7.4.1 De gemachtigde ambtenaar

Het gaat om een ambtenaar van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Zijn advies is vereist als er geen goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg of behoorlijk vergunde niet-vervallen verkavelingsvergunning bestaat.
Het college van burgemeester en schepenen is verplicht het advies te volgen als het ongunstig is of voorwaarden oplegt. Een gunstig advies moet niet verplicht worden gevolgd. Het stadsbestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen, naast die van de gemachtigde ambtenaar.

7.4.2. Andere adviesinstanties

Een aantal voorbeelden:
Voor percelen die gelegen zijn langs provincie- of gewestwegen, moet het advies worden ingewonnen van de administratie die de weg beheert.
Heeft de aanvraag betrekking op een beschermd monument, stads- of dorpsgezicht dan is het advies vereist van de administratie die bevoegd is voor monumenten en landschappen.
Die adviezen moeten worden verleend binnen dertig dagen na ontvangst van de adviesvraag en zijn bindend voor zover ze negatief zijn of voorwaarden opleggen.

7.5 De laatste formaliteiten

Nadat het college van burgemeester en schepenen een vergunning heeft verleend, kan de gemachtigde ambtenaar de toekenning ervan nog schorsen, ongeacht of hij vooraf advies heeft gegeven of niet. Hij heeft daarvoor 25 dagen de tijd vanaf het ogenblik waarop hij gelijk met u op de hoogte werd gebracht van de beslissing over de vergunning.
Voor de aanvang van de werken en tijdens de hele duur ervan moet u op het terrein een mededeling aanplakken die te kennen geeft dat de vergunning is afgegeven.

Gedurende die tijd moet de vergunning en het bijbehorende dossier of een door het stadsbestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt afschrift van de stukken ter beschikking liggen op de plaats waar de werken worden uitgevoerd.
De vergunning vervalt als u niet daadwerkelijk start met de werken binnen twee jaar na de toekenning van de vergunning, en - met het oog op de winddichtheid van het gebouw - als u niet binnen drie jaar na het begin van de werken het dak, de ramen en de deuren plaatst. De vergunning vervalt eveneens als de werken gedurende meer dan 2 jaar onderbroken zijn.

 

 

 

U vraagt zelf of via uw architect
een stedenbouwkundige vergunning aan
bij het college van burgemeester en schepenen. (7.1.)

 

 

U hebt het ontvangstbewijs van
uw aanvraag in handen. (7.2. p19)

 

Soms is een openbaar onderzoek nodig. (7.3)

 

Soms moet het college van burgemeester en schepenen het dos-
sier voor een voorafgaand advies doorsturen naar de gemachtigde
ambtenaar of andere adviesinstanties. Het moet dan binnen 30
dagen antwoord ontvangen. (7.4.)

 

 

Binnen 75 dagen ontvangt u van het college van burgemeester en schepenen ...

 

 

... niets.

 

... een beslissing
Beroepsmogelijkheid bij de bestendige deputatie
(8.1, eerste beroepsmogelijkheid).
U krijgt
de vergunning.
Aan de vergunning
zijn bepaalde voor-
waarden verbonden.
Uw aanvraag is verworpen.
U moet nog 25 dagen wachten voor u de werken
mag aanvatten (+ formaliteiten vervullen). (7.5.)

<

U aanvaardt
de voorwaarden.

of

U gaat akkoord.

of

Beroepsmogelijkheid bij de bestendige deputatie
(8.1, eerste beroepsmogelijkheid).

<

U verwerpt de voorwaarden. U gaat niet akkoord.