Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

22. Varia

22.1. Het uitzetten van de bouwlijn

Voor het uitzetten van de bouwlijn, de rooilijn (dit is de grens tussen de openbare weg en uw aangrenzende privé-eigendom) en voor het aanduiden van het hoogtepeil, neemt u het best geruime tijd voor de aanvang van de werken contact op met de technische dienst van het district, waarin het goed ligt; voor Gent-Centrum kunt u contact opnemen met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Administratief Centrum (lokaal 236), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 78 63.

22.2. De inname van het openbaar domein

Tijdens het uitvoeren van bouwwerken is het soms nodig gebruik te maken van het trottoir en/of de straat voor het plaatsen van een container, een steiger, een wedafsluiting, een bouwkraan, ...
Een voorafgaande schriftelijke (weg)vergunning is vereist voor de inname van het openbaar domein.
Inlichtingen hierover krijgt u op het telefoonnummer (09)266 79 88 van de Dienst Administratie ("Inname openbare weg"), en bij de technische dienst van elk district.
De bouwheer moet verder alle nodige maatregelen nemen om beschadiging van het openbaar domein te voorkomen (trottoir, straat, ...). Gaat het om de plaatsing van eigenlijke "constructies", dan is niet alleen een wegvergunning, maar ook een stedenbouwkundige vergunning vereist (zie ook hoofdstuk 18).

22.3. De terrassen

Onder bepaalde voorwaarden mag u terrassen plaatsen voor horeca andere handelszaken die gewoonlijk bereide voedingswaren en/of dranken te koop aanbieden.

De aanvraag daartoe dient u in bij de Dienst Feestelijkheden, Braemkasteelstraat 43, 9050 Gentbrugge, tel. (09)239 42 62, fax (09)239 42 79.

22.4. De straatgeveltuintjes

U kunt voor uw woning een straatgeveltuintje aanleggen. Dit is een strookje beplanting op het trottoir, aangeplant tegen de huisgevel. Zo een straatgeveltuintje langs gemeentelijke wegen, mag hoogstens 30 cm breed zijn (gemeten loodrecht op de gevel). U hebt er een vergunning voor nodig. Het college van burgemeester en schepenen heeft ook de intentie om de belasting op straatgeveltuintjes op te heffen. Als de gemeenteraad met het voorstel van dit college instemt, zal de huurder ook de eigenaar niet meer om toestemming moeten vragen om een straatgeveltuintje aan te leggen. U dient uw aanvraag in bij het Departement Technische Diensten - Dienst Administratie Inname Openbaar Domein, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent of bij de technische dienst van de districten. AI wie een reglementair straatgeveltuintje heeft aangelegd en over een vergunning beschikt, kan eenmalig - een groencheque ter waarde van 1000 frank of 24,79 euro krijgen.

Meer informatie:

Dienst Plantsoenen, Ferdinand Lousbergskaai 32. 9000 Gent, tel. (09)225 95 94.

22.5. De bomen

Hoogstammige bomen mag u niet vellen zonder toestemming van het stadsbestuur. Het Decreet op de Ruimtelijke Ordening definieert een hoogstammige boom als elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minstens 1 meter heeft. De aanvraagprocedure verloopt op dezelfde manier als bij een bouwvergunning. De Stad Gent wil meer dan alleen maar deze bomen beschermen en werkt aan een verordening die een strengere begripsomschrijving hanteert (zie ook hoofdstuk 6.1 .a. en 6.4.k).
Om bomen in bosverband te rooien, hebt u een vergunning nodig van de dienst Bos en Groen.
Voor de afstand van bomen tot de perceelsgrens gelden de bepalingen van het Veldwetboek: voor hoogstammige bomen bedraagt deze afstand 2,0 meter. Voor andere bomen, levende hagen en struiken moet u een afstand van 0.5 meter respecteren.

Meer informatie:
Voor technisch advies en eventueel een plaatsbezoek kunt u terecht bij de Dienst Plantsoenen, Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent, tel. (09)225 95 94.

 

22.6. Het huisnummer

Huisnummers moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht. Dat is niet alleen belangrijk voor de bedeling van de post maar ook voor de hulpdiensten, zoals de rijkswacht, brandweer, dienst 100 en de politie. Het huisnummer brengt u aan op een opvallende plaats op de voorgevel (1,80 m hoog) naast de toegangsdeur of aan de hoofdingang van het domein waarop het gebouw staat.

Meer informatie:

Dienst Bevolking, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)26 72 31.

22.7. Brievenbus

Plaats uw brievenbus goed zichtbaar aan de straatkant, bij de ingang van uw eigendom (eventueel ingebouwd in de muur). Vermeld duidelijk uw naam en huisnummer en ook het busnummer als u in een huis met meer dan 4 brievenbussen woont. De gleuf moet ten minste 22 bij 3 cm groot zijn. Ze moet op een minimumhoogte van 80 cm en een maximumhoogte van 150 cm worden aangebracht.

Meer informatie:
Dienst Bevolking, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 72 31.

22.8. U verhuist

Als u in Gent komt wonen, moet u dat binnen de 8 dagen melden aan de Dienst Bevolking van de Stad Gent. U kunt dit doen aan de loketten van het Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1. 9000 Gent, of in een van de dienstencentra. U mag dat ook schriftelijk doen, of per fax op het nummer (09)266 71 89. E-mailen kan ook: bevolking.idb@gent.be. Op de website van de Stad Gent is er een elektronisch loket beschikbaar onder de rubriek "bestuur en administratie" - e-loket.

Enkele dagen na uw melding komt de buurtagent langs voor de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats en na de inschrijving wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw motorvoertuigen) te laten aanpassen. U ontvangt dan ook het pakket `Thuis in Gent' met heel wat nuttige informatie. Verder krijgt u o.m. een formulier om de Dienst Kijk- en Luistergeld uw nieuw adres mee te delen.

In het postkantoor kunt u voorgedrukte briefkaarten kopen waarmee u vrienden en kennissen over uw nieuw adres kunt informeren. Licht zeker altijd uw werkgever, bank, verzekeraar en kinderbijslagfonds in. Tegen een kleine kostprijs kunt u de post vragen 6 maanden lang de briefwisseling die nog op uw oude adres aankomt, door te sturen naar uw nieuwe woonst.

Vergeet niet voor u vertrekt tijdig elektriciteit, gas, water, telefoon en tv-distributie te laten afsluiten. Vraag eventueel aan de nieuwe bewoners of zij uw aansluitingen willen overnemen.

Daarmee vermijden zij hoge aansluitingskosten.

Meer informatie:

Dienst Bevolking, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 71 72.